KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni, İŞCAN GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ. (“Şirket’’olarak alınacaktır) tarafından Şirket’in müşterilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) kapsamında kişisel verilerinin korunması ve işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel bilgilerinizin korunması ve gizliliğinin sürdürülebilmesi birinci önceliğimizdir. Kanun kapsamında tarafınıza ait kişisel veriler, Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanılabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

Kişisel Verilerin Elde Edilme Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. İşbu aydınlatma metninde belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenebilmekte ve paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz; Kanun’da belirtilen şartlar ve amaçlar çerçevesinde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı, ölçülü, doğru ve güncel olarak işlenecektir. Şirketimizin sunduğu Gümrük Müşavirliği hizmeti kapsamında mevcut ve potansiyel danışanlarımız ve müşterilerimizin, çalışan ve çalışan adaylarımızın, şirket hissedarlarının ve yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların ve diğer tüm üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde şirket tarafından yürütülen Gümrük Müşavirliği hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, bu süreçlerin yürütülmesinde kendisine verilen hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’a ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, iş ortaklarımıza, iş bağlantılarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek ve tüzel kişilere, destek hizmeti alınan firmalara, sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

 İş süreçlerinin yürütülmesi ve şirket tarafından yürütülen Gümrük Müşavirliği hizmet faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, iş planlanması ve icrası Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Şirket’in iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi

Şirket, Kanun ve ilgili diğer mevzuat uyarınca veri tutma limitlerini belirlerken birincil öncelikte yasal yükümlülükleri dikkate alır. Kanunların ve diğer mevzuatın doğrudan veya dolaylı olarak bir limit belirlemediği durumlarda kişisel veriler, işlendikleri makul ve yasal amaç ile uyumlu bir limit belirlenerek saklanmaktadır. Süre sonunda veya işlemeye konu sebebin ortadan kalkması halinde ilgili veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun hükümleri gereğince herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun’un 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kanun’un 7’nci maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

  • Kişisel veri sahibi Kanun’un uygulanmasıyla ilgili sahip olduğu haklarını kullanmak için talebini bizzat ve yazılı olarak, Şirket’in e-posta adresi info@iscangumruk.com üzerinden veya Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle veri sorumlusu Şirket’e iletebilecektir.
  • Başvuruda talep edilen husus açık ve anlaşılır olmalı, başkası adına hareket ediliyorsa bu konuda özel olarak yetkili olunduğu belgelendirilmelidir.
  • Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek için ilgili kişiden bilgi talep edebilir başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.
  • Başvuruda yer alan talepler talebin niteliğine göre Kanun’da belirtilen süre içinde sonuçlandıracaktır. Başvuru kural olarak ücretsiz olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kanun’a göre belirlenen tarifeye göre ücrette talep edilebilecektir.
  • Başvuruya ilişkin kabul veya red cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.